Regulamin konkursu "Blues Alive"
2015-11-12

REGULAMIN KONKURSU
„Blues Alive”


§1 Organizator i partnerzy
1.Organizatorem konkursu ”Blues Alive” zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Miasta z siedzibą w Chorzowie przy Rynku 1, 41- 500 Chorzów, zwany dalej „Organizatorem”.
2.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany i organizowany przez serwis Facebook. Konkurs nie jest też bezpośrednio ani pośrednio związany z działalnością serwisu Facebook

§2 Uczestnicy
1.Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) nie jest pracownikiem Organizatora
2.Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział i zwalnia Organizatora oraz serwis Fecebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze swoim udziałem w Konkursie.


§3 Czas i miejsce trwania Konkursu.
1.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Konkurs rozpoczyna się 12 listopada 2015 roku i trwa do momentu wyczerpania limitu nagród.

§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.Organizator umieści w serwisie Facebook posta dotyczącego imprezy „Blues Alive”, w którym znajdzie się pytanie konkursowe.
2.Nagrodą w konkursie jest podwójna wejściówka na imprezę, o której mowa pkt. 1.
3.Wejściówkę otrzyma pierwsza osoba, która prześle prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe na adres maliowy: rzecznik@chorzow.eu. Wiadomość e-mail musi zawierać: imię, nazwisko i numer telefonu uczestnika.


§5 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 roku.
2.Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.chorzow.eu
3. Decyzja organizatora o przyznanych nagrodach jest nieodwołalna.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu przed wyczerpaniem limitu nagród.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć