Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Chorzów - 28.09
2017-09-26

Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Chorzów
w dniu 28 września 2017 r. – godz. 9.00


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XXXIX i XL sesji Rady Miasta Chorzów.
4. Informacja Prezydenta Miasta Chorzów o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. (Druk nr 787) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.
7. (druk nr 791) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
8. (Druk nr 780) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy Placu Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie".
9. (druk nr 788) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego powołanej uchwałą Nr XXXVI/664/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 12 maja 2017 r.
10. (druk nr 789) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.
11. (druk nr 790) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.
12. (Druk nr 783) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.
13. (Druk nr 785) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk osiedlowych na terenie Miasta Chorzów.
14. (Druk nr 778) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Karpackiej 26.
15. (Druk nr 784) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej 4.
16. (Druk nr 786) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Teatralnej.
17. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
18. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć