Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2017-10-26

Osoby, które nie radzą sobie z problemem alkoholowym oraz rodziny takich osób mogą uzyskać pomoc od Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie. Komisja podejmuje działania po złożeniu wniosku/zawiadomienia o istniejącym problemie. Wniosek można złożyć względem osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
-    rozkład życia rodzinnego,
-    demoralizację małoletnich,
-    uchylają się od pracy,
-    systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Osoby te mogą zostać skierowane do leczenia odwykowego.


Co do zasady wniosek może złożyć każdy, a głównie:
-    członkowie bliższej i dalszej rodziny,
-    sąsiedzi,
-    instytucje, takie jak Policja czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ważne jest, aby wniosek nie był anonimowy.


Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:
-    osobiście podczas dyżurów członków Komisji w Punkcie Terenowym przy ul. Katowickiej 77 (tylny budynek). Członkowie Komisji pełnią dyżury w następujących dniach i godzinach:

- wtorek i środa w godzinach od 15:00 do 17:30
- czwartek w godzinach od 11:00-14:00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub:

-    drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Chorzów, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów lub
-    złożyć w Kancelarii Ogólnej (pok. nr 1) Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie”.

Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów udziela telefonicznie informacji ogólnych o zasadach pracy Komisji, zasadach składania wniosków, godzinach pracy itp. pod nr telefonu 32 4 165 226. Pod w/w nr telefonu można również umówić się na rozmowę z Przewodniczącą Komisji Panią Danutą Szary lub Wiceprzewodniczącą Panią Teresą Gabor. Szczegółowe zasady składania wniosków i pracy Komisji oraz wzór wniosku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=150822359547068951

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć