Ogłoszenie o konsultacjach sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie
2018-01-30

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 do konsultacji projektu aktu normatywnego
 
1.    Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/944/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia  2014r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 
2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 30 stycznia 2018r. - 13 lutego 2018r.  
 
3.    Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:
1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=151730708225268748
2)     w formie papierowej:
-    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
-    w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 225
(2 piętro).
 
4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 225, 226),
tel. 32 41 65 226 w.256
e-mail: ps@chorzow.eu
 
5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:
 
1)   Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:
a)  odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,
b)  pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.    
 
2)   Uwagi i opinie, o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki  Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.
 

Zatwierdził Zastępca Prezydenta Miasta ds.Gospodarczych Wiesław Raczyński

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć