Pomoc materialna

Pomoc materialna


Program Rządowy „Wyprawka szkolna” obejmuje uczniów, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I-III oraz VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcące, technikum oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa
 w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. z jednym
z następujących rodzajów niepełnosprawności:
1.słabowidzący
2.niesłyszący
3. słabosłyszący
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
5. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
6. niepełnosprawność ruchowa , w tym z afazja
7.autyzm, w tym z zespół Aspergera
8.niepełnosprawnośc sprzężone, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7.
Dofinansowanie będzie wynosić od 175  zł do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności i klasy do której uczęszcza uczeń. Aby otrzymać wyprawkę szkolną należy zgłosić się do szkoły do której uczęszcza uczeń, wypełnić wniosek i dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwrot kosztu zakupu podręczników, będzie dokonany w szkole na podstawie przedłożonej faktury VAT, paragonu, oświadczenia, złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego.  
Zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

Darmowe podręczniki


W roku szkolnym 2016/2017 szkoły otrzymają dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym
 z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.
Zgodnie z harmonogramem doposażenia szkół podstawowych oraz gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/2017 dotacją objęci będą uczniowie:
 - klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej;
-  klas I i II gimnazjum.
Dotację na podręczniki otrzymują również niepełnosprawni uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z następującym rodzajem niepełnosprawności:
1.niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
2.niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
3. niesłyszący
4.słabosłyszący
5.autyzm w tym z zespół Aspergera
6.słabowidzący z zastrzeżeniem art. 22ae.  ust. 5a. pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Dz. U. z  2015., poz. 2156  z późń. zm.
7.niewidomi
8.słabowidzący o których mowa  w art.22ae  ust. 5a pkt.2 ustawy
9.niedowidzący o których mowa w art. 22ae. ust.5a pkt.3 ustawy


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW


REGULAMIN PRZYZNAWANIA
„STYPENDIUM MIASTA CHORZÓW”

§ 1.
O „Stypendium Miasta Chorzów” mogą się ubiegać:
•    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
•    studenci wyższych uczelni
zamieszkali na terenie Miasta Chorzów
§ 2.
Ustala się następujące stypendia:
•    dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (do 9 stypendiów w roku szkolnym)
•    dla studentów (do 9 stypendiów w roku akademickim)
§ 3.
Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium:
•    300,- zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
•    400,- zł dla studentów
§ 4.
O „Stypendium Miasta Chorzów może ubiegać się uczeń pełnoletni lub opiekun prawny ucznia niepełnosprawnego, student wyższej uczelni, spełniający następujące warunki:
•    jest mieszkańcem Chorzowa
•    ukończył pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej
•    w poprzednim roku szkolnym (akademickim) uzyskał średnią ocen co najmniej:
- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 5,0
- w przypadku studenta uczelni wyższej 4,0
•    posiada trudna sytuacje materialną, gdzie średni dochód na członka rodziny brutto nie przekracza najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. z 2000r.. nr 13, poz. 174)
§ 5.
Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
•    pisemna opinia dyrektora szkoły lub dziekana z uwzględnieniem zainteresowań i osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium;
•    potwierdzone przez szkołę (uczelnię) zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok szkolny (akademicki);
•    pisemne oświadczenie o dochodach na członka rodziny brutto ubiegającego się o Stypendium, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (średnio z ostatnich trzech miesięcy)
§ 6.
Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać do dnia 15 września w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.
§ 7.
1.Stypendium przyznawane jest przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Chorzów w następującym składzie:
1.    Zastępca Prezydenta Miasta d/s Społecznych,
2.    Naczelnik Wydziału Edukacji UM,
3.    Przewodniczący Komisji Edukacji RM,
4.    Kierownik Referatu d/s Rodziny UM.
2. Na wniosek Prezydenta w pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele wyższych uczelni działających na terenie Chorzowa
§ 8.
Stypendium przyznaje się na okres jednego roku szkolnego (akademickiego), przez okres 10 miesięcy. Stypendium jest bezzwrotne. Stypendium wypłaca się co miesiąc z góry od miesiąca października na konto stypendysty lub w Kasie Urzędu Miasta.
§ 9.
O decyzji przyznania stypendium zainteresowanych powiadamia się pisemnie.


Zakładka_nr_5_Załącznik_1.pdf

Zakładka_nr_5_Załącznik_2.pdf

Zakładka nr 5 Załącznik 3

Menu