Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Wnioskodawca/ adresat procedury:

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie miasta Chorzów umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów, ul.Rynek 1
Osoba do kontaktu: Inspektor Halina Wydor
Tel. (32) 416 54 02

Podstawy prawne:
•    art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1183);
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232);
•    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
•    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2015r., poz. 1983).
Dokumenty od wnioskodawcy / strony:

1.    Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu  (zał. nr 1)
2.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zał. nr 2)

Procedura postępowania obowiązująca od 1 września 2012 r.:

1.    O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wydział Edukacji w Chorzowie (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2.    Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2).

Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:
•    umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz  świadectwa pracy;
•    dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
•    dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
•    w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. ust. 11 art. 70b ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:
•    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
•    informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3).
3.    Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:
•     - 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
•    -   254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Od 1 stycznia 2013 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Forma / sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Przewidywany termin załatwienia:
Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki:

Zakładka_Nr_7_Załacznik_nr_3_formularz.pdf

Zakładka_Nr_7_Załącznik_Nr_2.pdf

Zakładka_Nr_7_Załacznik_nr_4_doc.pdf

Zakładka__Nr_7_Załącznik_nr_1.pdf

Menu