Rewitalizacja Chorzowa II

„Mini – program rewitalizacji dla Chorzowa II” to dokument, którego celem jest określenie i zidentyfikowanie problemów dotyczących sfery społecznej, ekonomicznej i przestrzennej Chorzowa II oraz wypracowanie wizji rozwoju dla tej dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru problemowego, tzw. „Cwajki”, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami : Katowicka - 3 Maja – Karola Miarki - Łagiewnicka – Krzyżowa. Prace nad dokumentem poprzedziła diagnoza stanu faktycznego dzielnicy Chorzów II. Od września 2012 r. prowadzone były  aktywne działania zmierzające do opracowania ww. dokumentu . W ramach prac zorganizowano warsztaty, w których uczestniczyły  nie tylko osoby z ramienia Miasta, ale równie liderzy życia lokalnego, aktywnie działający na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców. Przeprowadzono również dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dzielnicy, które odbyły się w październiku 2012r.  

Tematy poszczególnych warsztatów to   : wizja rozwoju dzielnicy Chorzów II , przeprowadzanie analizy SWOT , wykreowanie pomysłów na projekty w ramach celów lub kierunków działań  oraz wybór projektów priorytetowych  i opracowanie kart projektów.
Z kolei konsultacje przeprowadzono w  blokach tematycznych poruszających problem społeczny dzielnicy Chorzów II, a także zagospodarowania przestrzennego dzielnicy  i  jej  gospodarki.

Obecnie trwają prace końcowe nad programem oraz wybór zadań przeznaczonych do realizacji w pierwszej kolejności. Po akceptacji programu przez Prezydenta  Miasta  zostanie on przedstawiony chorzowskim radnym.

Menu