Śmieci spółdzielcze (PAP 19-11-2012)

Gmina nie musi zawierać odrębnie umów na odbiór śmieci z posiadaczami lokali spółdzielczych, których własność została wyodrębniona – wynika z interpretacji ministerstwa środowiska.

Według resortu umowę w sprawie odbioru odpadów komunalnych gmina powinna zawrzeć ze spółdzielnią mieszkaniową, a nie oddzielnie z każdym mieszkańcem. To samo dotyczy wspólnot mieszkaniowych.

Ministerstwo przypomina, że zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) odwołuje się w kwestiach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną do ustawy o własnościach lokali (w art. 26 oraz 27).

MŚ zwraca też uwagę, że w dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.