Regulamin

Regulamin
3 edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

 
§1
Zasady ogólne


1.    Mieszkańcy Miasta Chorzów powinni mieć większe możliwości bezpośredniego decydowania o tym,  na jakie cele wydawane są środki finansowe z budżetu Miasta. Dlatego, w celu zwiększenia ich udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym rozdysponowaniem budżetu miasta w danym rok budżetowym, ogłasza się 3 edycję Budżetu Obywatelskiego.
2.    3. Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych mających określić cele, na jakie mieszkańcy miasta proponują przekazać fundusze z budżetu Miasta. Cele te muszą być zgodne z zadaniami mieszczącymi się w kompetencjach gminy (art.7 ustawy o samorządzie gminnym).
3.    3. Budżet Obywatelski stanowił część wydatków z budżetu Miasta Chorzów w 2016 r.
4.    3. Budżet Obywatelski roku wynosi 2 400 000,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy zł). Kwota ta podzielona jest na osiem równych części, po 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) dla każdego z ośmiu określonych poniżej okręgów Chorzowa:
1)    Maciejkowice;
2)    Chorzów Stary;
3)    Cwajka;
4)    Chorzów II;
5)    Centrum;
6)    Klimzowiec;
7)    Chorzów Batory I;
8)    Chorzów Batory II;

Szczegółowy wykaz ulic mieszczących się w granicach ww. okręgów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


§2
Konsultacje społeczne

 
1.    Mieszkańcy Miasta będą mogli uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad 3. Budżetu Obywatelskiego. Spotkania te odbędą się w następujących terminach i miejscach:

a.    30.04.2015 r.     godz. 17.30    Centrum Inicjatyw Społecznych            ul. 3 Maja 18 dla mieszkańców okręgów: Chorzów II i Cwajka

b.    05.05.2015 r.     godz. 17.30    Starochorzowski Dom Kultury               ul. Siemianowicka 59 dla mieszkańców okręgów: Chorzów Stary i Maciejkowice

c.    07.05.2015 r.     godz. 17.30    Chorzowskie Centrum Kultury               ul. Sienkiewicza 3 dla mieszkańców okręgów: Centrum i Klimzowiec

d.    11.05.2015 r.     godz. 17.30    Miejski Dom Kultury "Batory"                ul. S. Batorego 6 dla mieszkańców okręgów: Chorzów Batory I i II

2.    W okresie od 4 maja do 25 czerwca 2015 r. czynny będzie punkt konsultacyjny 3. Budżetu Obywatelskiego w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Powstańców 70. Punkt konsultacyjny czynny będzie w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 16.00 do 19.00. Dyżur telefoniczny prowadzony będzie od 4 maja do 25 czerwca 2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 19.00 pod nr tel. 669 807 092
3.    Mobilny Punkt Konsultacyjny 3. Budżetu Obywatelskiego dostępny będzie podczas wydarzeń realizowanych na terenie Miasta w następujących terminach i miejscach:

a.    13.06.2015 r.     Industriada    Huta Kościuszko     od godz. 13.00 do 17.00
b.    13.06.2015 r.     Industriada    Szyb Prezydent     od godz. 17.00 do 19.00
c.    14.06.2015 r.     Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego    Skansen od godz. 12.00 do 15.00
d.    19.06.2015 r.     Dni Miasta    Szyb Prezydent     od godz. 15.00 do 19.00
e.    20.06.2015 r.     Parada miejska  obok Poczty Głównej od godz. 9.00 do 12.00

 
§3
Zgłaszanie zadań

 
1.    Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach 3. Budżetu Obywatelskiego  została podzielona na pięć etapów:

1)    zbieranie propozycji realizacji zadań - składanie Wniosków przez mieszkańców Miasta (wzór Wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu);
2)    analiza złożonych Wniosków pod kątem formalno-prawnym;
3)    tworzenie list zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalno-prawne dla każdego z 8 okręgów – łącznie 8 list zadań zebrane w formie Ankiety;
4)    głosowanie – każdy mieszkaniec Miasta ma do dyspozycji 5 głosów. Głosowanie polega na postawieniu znaku [X] w Ankiecie obok wybranych propozycji zadań;
5)    podliczenie głosów i ogłoszenia wyników 3. Budżetu Obywatelskiego.
2.    Złożenie propozycji będzie polegało na poprawnym wypełnieniu Wniosku na realizację zadania w ramach 3. Budżetu Obywatelskiego.
3.    Formalnie poprawny Wniosek powinien zawierać:
a.    dane wnioskodawcy, tj. imię i nazwisko, adres, nr telefonu lub e-mail oraz numer PESEL.
b.    propozycja realizacji zadania (opis i miejsce);
c.    szacunkowy koszt realizacji zadania, jeśli jest możliwy do określenia
d.    listę 5 osób - mieszkańców Miasta Chorzów popierających zadanie, tj. imię, nazwisko i numer PESEL każdej osoby popierającej zadanie.
4.    Propozycje zadań mogą zgłaszać osoby, które ukończyły 16 rok życia, w tym:
a.    osoby zameldowane na terenie Miasta Chorzowa - weryfikacja na podstawie numer PESEL;
b.    osoby niezameldowane, ale mieszkające na terenie Miasta Chorzowa. Osoby te mogą złożyć Wniosek na realizację zadania na specjalnym formularzu dostępnym w Punkcie Konsultacyjnym 3. Budżetu Obywatelskiego, mieszczącym się w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Powstańców 70.
5.    Proponowane we Wniosku zadanie musi dotyczyć terenów i obiektów mieszczących się na terenie należącym do Miasta lub dotyczyć terenów i obiektów zarządzanych przez Miasto.
6.    Wniosek można złożyć w następujący sposób:
a.    za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.chorzow.eu;
b.    poprzez wypełnienie wniosku w formie papierowej, a następnie wrzucenie go do jednej z urn rozmieszczonych na terenie Miasta (wykaz lokalizacji urn stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). Wnioski w formie papierowej można pobrać i wydrukować ze strony www.chorzow.eu, będą one również dostępne  w punktach lokalizacji urn (załącznik nr 3 do Regulaminu);
c.    za pośrednictwem poczty elektronicznej - wypełniony Wniosek można przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
7.    Wnioski przyjmowane są w terminie od 30 kwietnia do 25 maja 2015 r.
 
 
§4
Weryfikacja zadań

 
1.    Złożone Wnioski zostaną ocenione pod względem formalno-prawnym, limitu środków (koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 300 000,00 zł), możliwości technicznych, zgodności z MPZP i praktycznej możliwości realizacji zadania. Organem oceniającym jest Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Chorzowa.
2.    Komisja, o której mowa w ust. 9 opracuje i przedstawi do dnia 8 czerwca 2015 r. listy zadań zaproponowanych do realizacji przez mieszkańców każdego z 8 okręgów.
3.    Listy zadań zostaną zebrane w formie Ankiety, która od dnia 8 czerwca 2015 r. będzie przedstawiona mieszkańcom.
4.    W Ankiecie znajdą się zadania, które spełnią wszystkie warunki określone w par. 4 ust. 1.

 
§5
 Wybór zadań do realizacji
 
1.    Zadania są oceniane w głosowaniu powszechnym.
2.    Głosowanie odbywać się będzie poprzez poprawne wypełnienie Ankiety;
3.    Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 rok życia, w tym:
c.    osoby zameldowane na terenie Miasta Chorzowa - weryfikacja na podstawie numer PESEL;
d.    osoby niezameldowane, ale mieszkające na terenie Miasta Chorzowa. Osoby te mogą zagłosować na specjalnym formularzu dostępnym w Punkcie Konsultacyjnym 3. Budżetu Obywatelskiego, mieszczącym się w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Powstańców 70.
4.    Każdy głosujący dokonuje wyboru z puli zadań, mając do dyspozycji łącznie 5 głosów do rozdysponowania pomiędzy zadaniami, aż do wyczerpania puli dostępnych głosów.
5.    Formalnie poprawna Ankieta powinna zawierać:

a.    imię i nazwisko głosującego;
b.    numer PESEL;
c.    adres zamieszkania;
d.    nr telefonu ilub adres e-mail;
e.    od 1 do 5 znaków [X] przy jednym zadaniu lub łącznie przy kilku wybranych zadaniach.

6.    Głosowanie będzie odbywało się w terminie od 8 do 30 czerwca 2015 r. poprzez:
a.    wrzucenie wypełnionej Ankiety do jednej z urn rozmieszczonych na terenie Miasta (wykaz lokalizacji urn stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu);
b.    przesłanie wypełnionej Ankiety  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;
c.    wypełnienie Ankiety w formie formularza elektronicznego, który dostępny będzie na stronie Miasta - www.chorzow.eu.
7.    Formularz Ankiety będzie dostępny na stronie internetowej Miasta oraz w punktach lokalizacji urn wymienionych w załączniku nr 3 do Regulaminu).

 
§6
 Ogłoszenie zadań do realizacji

 
1.    Obliczenie wyniku głosowania polegało będzie na zsumowaniu głosów oddanych na każde z zadań.
2.    Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na 3. Budżet Obywatelski.
3.    W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności decyduje Prezydent Miasta.
4.    W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, decyzję o uwzględnieniu zadania w projekcie budżetu Miasta oraz o środkach przeznaczonych na jego realizację podejmuje Prezydent Miasta Chorzowa.
5.    Informacja o wyniku głosowania podane zostaną do dnia 27 lipca 2015 r.:
a.   na stronie internetowej Miasta Chorzów;
b.   w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim radnym Miasta;
c.   za pośrednictwem mediów lokalnych.

 
§7
Realizacja zadań

1.    Zadania wybrane w głosowaniu do 3. Budżetu Obywatelskiego zostają rekomendowane do wpisu do projektu Budżetu Miasta Chorzowa na rok 2016.
2.    Budżet Miasta Chorzowa na rok 2016 uchwala Rada Miasta Chorzowa.
3.    Za realizację wybranych projektów odpowiadają poszczególne wydziały/jednostki Urzędu Miasta Chorzowa.
4.    Realizacja zadań może przekroczyć jeden rok budżetowy.

§8
Postanowienia końcowe

1.    Sprawy sporne lub budzące wątpliwości etyczne podczas etapu głosowania rozstrzygane będą w trybie pilnym przez członków Komisji ds. 3. Budżetu Obywatelskiego.
2.    W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Chorzowie.
3.    Osoba, która złożyła Wniosek do 3. Budżetu Obywatelskiego nie może rozstrzygać w sprawach swojego projektu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie 3. Budżetu Obywatelskiego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej: www.chorzow.eu